زیرسازی نما

زیرسازی نما زیرسازی نما یکی از مراحل نماکاری در بناست. ظاهر و پوشش خارجی هر ساختمان نمای سازه محسوب می شود که در منظر شهری و زیباسازی بنا بسیار اثر گذار است و پوشش نماهای ساختمانی طبیعتا نیازمند بستر و زیرسازی است تا بتوان نمای مورد نظر طراحی شده را روی آن اجرا و [...]