الزامات در سیستم سازه ال اس اف LSF

الزامات در سیستم سازه ال اس اف LSF این موارد بر اساس مبحث 11 مقررات ملّی ساختمان می باشد. -1سیستم LSFال اس اف  به همراه مهاربند جانبی، حداکثر تا ارتفاع 15 متر از تراز پایه در تمام کشور مجاز است.   -2در ال اس اف LSF، حداکثر بار مرده و نزده برای سقف ها [...]