توضیحات

این ویلا در منطقه کلاک کرج با طرح ویلای Aفریم ( شله) در متراژ…………متربع و به ارتفاع …….. در مدت زمان ……. احداث گردید.