مزایای دیوارهای برشی

۱:افزایش چشمگیر سختی ساختمان به نحوی که بر اثرات ثانویه نقش مؤثری دارد. این مزیت خود به خود موجب افزایش مرتبه ایمنی در مقابل شکست یا ریزش ساختمان می‌شود.

۲:کاهش قابل ملاحظه خسارت به عناصر غیرسازه‌ای که در اکثر موردها هزینه آن‌ها کمتر از هزینه اعضای سازه‌ای نیست.

۳:اثر قابل توجه در ایجاد آرامش خیال و تأمین امنیت روانی ساکنین ساختمان‌های بلند مرتبه در هنگام وقوع زلزله.

۴:دیوارهای برشی قادرند حتی بعداز پذیرش ترکهای زیاد، بارهای ثقلی که برای آنان هم طراحی گردیده‌اند تحمل نمایند. این پدیده را بطور کامل نمی‌توان از ستونها انتظار داشت.

۵:شکل‌پذیری بالا

معایب دیوار برشی

-امکان شکست برشی در شکل عدم طراحی مناسب -ساخت نیروی بالارانش در صورت عدم تخمین صحیح تعداد دیوارها و قرارگیری نامناسب آنها

آنچه که بایستی برای دیوارهای برشی موردنظر باشد عبارتند از:

-مقاومت -شکل پذیری -ظرفیت جذب انرژی -حداقل کاهش در سختی

هر دیوار برشی ممکن است در اثر نیروهای محوری دچار جابه جایی یا تغییرشکل انتقالی و چرخشی شود. اینکه یک دیوار برشی تا چه میزان و چگونه تحت تأثیر لنگر واژگونی، نیروهای برشی یا پیچشی قرار گیرد بستگی دارد به:

-شکل هندسی -جهت آن در برابر نیروی زلزله -محل استقرار آن در پلان ساختمان

بال: دیوارهایی که در دو انتهای خود دارای بال هستند مقاطع بال دار نامیده می‌شوند که از پایداری و صورت‌پذیری زیادی در مقایسه با دیوارهای بدون بال برخوردارند.