دیوار های برشی در سازه ال اس افlsf

پیشتر بصورت کلی در مورد مزایا و معایب و کلیات دیوار های برشی در بخش مقالات و توضیحات وب سایت ال اس اف ساز پرداخته ایم در ادامه ،در این مطلب به نکات مهم دیوار های برشی در سازه ال اس اف lsf و توضیحات آن می پردازیم.

دیوار های برشی در سازه ال اس افlsf

برای طراحی دیوار در سازه ال اس اف lsf دو رویکرد وجود دارد:

دیوار برشی نوع ۱

در این نوع دیوار به شرط آنکه برای بازشوها، جزییات مناسبی جهت انتقال نیرو طراحی گردد، مجاز به داشتن باز شو خواهیم بود.خواهد بود

دیوار برشی نوع ۲

در این رویکرد عرض بازشو در محاسبات عرض دیوار نباید در نظر گرفته شود.

در صورتی که متریال های مورد استفاده در دیوارهای برشی ، ورق های فولادی و یا پوشش های چوبی باشند حداکثر ارتفاع مجاز سیستم ۱۵ متر (H=15 m)از تراز پایه خواهد بود، ضریب رفتار سیستم برابر با عدد ۵/۵ می باشد  و در کلیه ی پهنه های لرزه خیزی مجاز به استفاده از این سیستم خواهیم بود.

لازم به ذکر است در صورتی که پوشش های مورد استفاده در دیوار های برشی گچ برگ و یا پوشش های سیمان الیافی باشندحداکثر ارتفاع مجاز سیستم از تراز پایه ۷/۲ متر(H=7.2m) خواهد بود ضریب رفتار سیستم برابر با عدد ۲ می باشد و صرفا در مناطقی با لرزه خیزی کم و متوسط مجاز به استفاده از این سیستم خواهیم بود.