الزامات در سیستم سازه ال اس اف LSF

این موارد بر اساس مبحث ۱۱ مقررات ملّی ساختمان می باشد.

سیستم LSFال اس اف  به همراه مهاربند جانبی، حداکثر تا ارتفاع ۱۵ متر از تراز پایه در تمام کشور مجاز است.

 

در ال اس اف LSF، حداکثر بار مرده و نزده برای سقف ها نباید به ترتیب از ۳۵۰ کیلوگرم بر متر مربع و ۲۵۰ کیلوگرم بر متر مربع تجاوز کند.

 

انتخاب انواع ترکیبات بار و همچنین کنترل سازه در مقابل بارt باد باید مطابق مبحث ششم مقررات ملی ساختمان انجام شود.

 

طراحی لرزه ای و سازه ای باید بر اساس نشریه ض-۶۰۸ مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی صورت بگیرد.

 

اتصال اسکلت به سازه پی، باید از طریق ریشه گذاری میل مهار، در سازه پی و اتصال آن به ناودانی زیرین به وسیله مهره صورت بگیرد.

 

اتصال مهاربندی های تسمه ای قطری به عناصر متقاطع با آن ها در طول مهاربند ضروری است.

 

مهاربندی های تسمه ای قطری در باربری جانبی باید به عنوان اعضای صرفا کششی در تحلیل و طراحی در نظر گرفته شوند.

 

مهاربندی های تسمه ای قطری، باید با روش پیش کشیدگی به منظور رفع شل شدگی اولیه نصب شوند.

 

تامین ضوابط دیافراگم صلب برای کلیه سقف ها با توجه به ضوابط مجود در استاندارد ۲۸۰۰ توصیه می شود. در غیر این صورت، سازه و سقف باید با توجه به ضوابط ایین نامه های معتبر متناظر طراحی شوند.

 

-۱۰ در صورت استفاده از اتصالات جوشی در محل کارخانه، رعایت ضوابط و مقررات مربوط به جوشکاری اعضای سرد نورد شده مطابق استاندارد AISI و آیین نامه های AWS و AISC الزامی است.

الزامات در سیستم سازه ال اس اف LSF

۱۱- مقاطع سبک فولادی سرد نورد شده ال اس اف LSF نباید در تماس مستقیم با خاک و نیز محیط های مرطوب باشند.

 

۱۲-به کارگیری مصالح بنایی در دیوارهای داخلی و خارجی در دهانه قاب های سبک سرد نورد شده مجاز نیست.

 

۱۳- حداکثر وزن دیوار تمام شده در جداکننده های داخلی نباید از ۵۰ کیلوگرم بر متر مربع و در دیوارهای خارجی نابید بیشتر از ۱۰۰ کیلوگرم بر متر مربع باشد.

 

۱۴- اتصال دیوارهای غیرباربر و جداکننده هاt به سیستم سازه ای باید به نحوی باشد که ضمن تحمل بارهای وارده مانند باد، زلزله و ضربه، مشارکتی در سختی جانبی سازه نداشته باشد.

 

۱۵- رعایت مشخصات LSF یا همان فولاد سرد نورد شده، بر اساس استاندارد ASTM A653 و ASTM A500 الزامی است. همچنین، لازم است تمهیدات و پوشش های لازم متناسب با شرایط مختلف اقلیمی و محیط های خورنده ایران صورت پذیرد.

 

-۱۶به منظور کاهش اثر پل حرارتی، لازم است حد فاصل استاده ا و لایه خارجی جداره، با نوعی عایق حرارتی متراکم پر شود.

 

۱۷-با توجه به اقلیم مورد نظر برای هوابندی در جداره های داخلی و خارجی، بازشوها و همچنین محل نصب اجزای اتصالی نظیر پیچ و مهره، باید ملاحظات کامل با در نظر گرفتن پدیده معیان به عمل آید.

 

۱۸- اسکلت سازه LSF به روش دیوارهای یکپارچه باید با استفاده از اِستادهای یکسره و بدون قطع در تراز طبقه و تیرچه هایی که به صورت یکسره از کنار ستون عبور می کنند، طراحی شود.

 

۱۹- کلیه اتصالات اعضای قائم به اعضای افقی در روش دیوارهای یکپارچه باید به گونه ای باشند که یکپارچگی اعضا در ارتفاع سازه تامین شود.

 

۲۰- کلیه رواداری های ساخت و نصب باید طبق مراجع معتبر باشد.

شرکت ال اس اف اساز مجری تولید و احداث سازه های مدرن ال اس اف lsfدر کرج و تهران